Thông tư 102/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 102/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 30/06/2015
Trích yếu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Công báo 851 + 852
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2014

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2015

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 21/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 211/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2013

về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 30/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2014

về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 15/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2012

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 695/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012

về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2015

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 07/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1758/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2013

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 29/05/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/2014

hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 22/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013

ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2011

phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1558/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2010

về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1474/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 24/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/2011

về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 04/04/2013

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về thoát nước và xử lý nước thải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014

Luật hòa giải ở cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/TTLT-BTC-BNV
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2014

hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011