Nghị định 16/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 16/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/02/2015
Trích yếu quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 06/04/2015
Công báo 297 + 298
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật Giá

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 14/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2015

về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 29/05/2015
 • Ngày có hiệu lực:

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2015/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 31/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2015

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2016

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2016

về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2016

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 03/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/2016

quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 19/10/2016

hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2016

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 326/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2017

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2016

quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017

về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 439/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2017