Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 22/04/2015
Trích yếu hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Người ký TRẦN QUỐC KHÁNH - TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 08/06/2015
Công báo 581 + 582
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2016

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 348/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2017

quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2016/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017