Các văn bản từ 2011 đến 2020
 • Lệnh 01/2011/L-CTN

  về việc công bố Pháp lệnh.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/03/2011] [Hiệu lực: 04/03/2011]
 • Nghị định 01/2011/NĐ-CP

  về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/01/2011] [Hiệu lực: 20/02/2011]
 • Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐTP

  hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/07/2011] [Hiệu lực: 12/09/2011]
 • Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN

  về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/06/2011] [Hiệu lực: 05/08/2011]
 • Quyết định 01/2011/QĐ-TTg

  ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/01/2011] [Hiệu lực: 01/03/2011]
 • Luật 01/2011/QH13

  Luật lưu trữ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 11/11/2011] [Hiệu lực: 01/07/2012]
 • Sao lục 01/2011/SL-LPQT

  hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Áo về hợp tác tài chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/01/2011] [Hiệu lực: 05/01/2011]
 • Thông báo 01/2011/TB-LPQT

  thông báo hiệu lực điều ước quốc tế "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bim-ga-ri về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/02/2011] [Hiệu lực: 20/12/2010]
 • Thông tư 01/2011/TT-BCT

  sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/01/2011] [Hiệu lực: 01/03/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BGTVT

  ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 27/01/2011] [Hiệu lực: 27/01/2012]
 • Thông tư 01/2011/TT-BKHCN

  hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/03/2011] [Hiệu lực: 30/04/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT

  quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/01/2011] [Hiệu lực: 01/03/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BNG

  quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/06/2011] [Hiệu lực: 04/08/2011]