Nghị quyết 01/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 03/01/2015
Trích yếu về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 03/01/2015
Công báo 53 + 54
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012
Văn bản dẫn chiếu

về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1231/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 07/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/09/2012

về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2014

về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 19/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 24/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/06/2014

về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiếm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 26/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2014

về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 15/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triến Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 13/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 13/01/2014

quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/2015

về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014

quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.q

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 06/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2014

về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 23/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2012

về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 01/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2015
 • Ngày có hiệu lực:

về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 269/CĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 21/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 30/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 01/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 02/07/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 06/08/2015
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/09/2015
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2015
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 81/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 02/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2015