Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 14/2014/TTLT-BTC-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 27/01/2014
Trích yếu quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
Người ký NGUYỄN THÚY HIỀN - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 14/03/2014
Công báo 245 + 246
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/2013

ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/03/2013

quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biển, giáo dục pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin vế cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 26/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2011/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 17/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 30/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2014/TTLT-BTC-BCA
 • Ngày ban hành: 17/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2014/TTLT-BTC-BCA
 • Ngày ban hành: 17/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 129/2014/TTLT-BTC-BNV
 • Ngày ban hành: 05/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 143/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 30/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2014

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 08/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015

quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2016

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 339/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2017