Chỉ thị 1474/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 1474/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/08/2011
Trích yếu về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 24/08/2011
Công báo 493 + 494
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 04/04/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 -2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1892/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016