Nghị quyết 01/NQ-CP

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Văn bản dẫn chiếu

Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

Quyết định số 1231/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.

Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Nghị quyết số 44/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Nghị quyết số 76/2014/QH13 đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiếm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Nghị quyết số 93/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.

Nghị quyết số 05/NQ-CP về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triến Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế.

Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

Nghị quyết số 92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Nghị quyết số 43/NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.q

Nghị quyết số 39/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Nghị quyết số 04/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015.

Công điện số 269/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Nghị quyết số 05/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015.

Nghị quyết số 25/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015.

Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.

Nghị quyết số 33/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015.

Nghị quyết số 40/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015.

Nghị quyết số 51/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015.

Thông tư số 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Nghị quyết số 57/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết số 62/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015.

Nghị quyết số 72/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015.

Nghị quyết số 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015.

Nghị quyết số 81/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015.

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung