Số:987 + 988 Ngày 17 tháng 11 năm 2014
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
30-10-2014 - Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp. 3
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
27-10-2014 - Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển. 10
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
31-10-2014 - Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu. 21
31-10-2014 - Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 39
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
03-11-2014 - Quyết định số 1994/QĐ-TTg phê duyêt điều chỉnh cục bộ Quỵ hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. 45
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
06-10-2014 - Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT về việc phê duyêt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 47