Số:769 + 770 Ngày 16 tháng 08 năm 2014
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ CÔNG THƯƠNG
30-07-2014 - Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT
04-08-2014 - Văn bản hợp nhất số 5019/VBHN-BKHĐT hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. 57