Số:473 + 474 Ngày 11 tháng 04 năm 2015
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ KHOA HỌC VÀ CỒNG NGHỆ
12-03-2015 - Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 2
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
24-03-2015 - Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT quy định về kết nối viễn thông. 12
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ NGOẠI GIAO
13-03-2015 - Thông báo số 09/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định tài chính Dự án Chương trình hiện đại hóa tài chính công của EU tại Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu”. 32
20-03-2015 - Thông báo số 11/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Căm-pu-chia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ký tại Phnom Penh ngày 26 tháng 11 năm 2001 và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Căm-pu-chia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư”. 78