Số:435 + 436 Ngày 11 tháng 04 năm 2014
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TƯ PHÁP - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TÀI CHÍNH
28-02-2014 - Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC- BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội. 3
BỘ QUỐC PHÒNG
24-03-2014 - Thông tư số 13/2014/TT-BQP quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. 61
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
28-03-2014 - Thông tư số 11/2014/TT-NHNN quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. 67