Số:395 + 396 Ngày 20 tháng 06 năm 2016
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
28-04-2016 - Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. 3
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
01-06-2016 - Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 6
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
07-06-2016 - Nghị quyết số 49/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016. 29
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
07-06-2016 - Quyết định số 1022/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. 40
BỘ TÀI CHÍNH
30-05-2016 - Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 50
30-05-2016 - Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 74