Số:637 + 638 Ngày 29 tháng 06 năm 2015
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
10-06-2015 - Nghị quyết số 90/2015/QH13 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. 3
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
18-06-2015 - Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội. 13
18-06-2015 - Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 15
BỘ CÔNG THƯƠNG
12-06-2015 - Thông tư số 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. 16
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
29-05-2015 - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 34