Số:197 + 198 Ngày 09 tháng 02 năm 2015
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN DÂN TỘC - BỘ NỘI VỤ
22-12-2014 - Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 3
BỘ TÀI CHÍNH
31-12-2014 - Thông tư số 213/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 12
15-01-2015 - Thông tư số 05/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. 16
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT
06-01-2015 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN hợp nhất Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 53
06-01-2015 - Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 63