Số:297 + 298 Ngày 22 tháng 04 năm 2016
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
30-03-2016 - Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 2
(Đăng từ Công báo số 295 + 296 đến số 297 + 298)
01-04-2016 - Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”. 52