Số:981 + 982 Ngày 12 tháng 11 năm 2014
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
30-10-2014 - Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. 3
BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH
29-10-2014 - Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngay 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 5
BỘ CÔNG AN
24-10-2014 - Thông tư số 50/2014/TT-BCA quy đinh về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 21
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
15-10-2014 - Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 31
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
24-10-2014 - Thông tư số 28/2014/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ. 45
BỘ XÂY DỰNG
23-10-2014 - Thông tư số 16/2014/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. 63
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
01-11-2014 - Nghị quyết số 78/NQ-CP về miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014. 77
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
31-10-2014 - Chỉ thị số 32/CT-TTg về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 78
VĂN BẢN HỢP NHẤT
20-10-2014 - Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục. 82