Số:675 + 676 Ngày 15 tháng 07 năm 2014
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
01-07-2014 - Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. 2
BỘ TÀI CHÍNH
16-06-2014 - Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 18
16-06-2014 - Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 48
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
01-07-2014 - Quyết định số 1487/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 78