Số:945 + 946 Ngày 20 tháng 10 năm 2014
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
08-10-2014 - Nghị định số 92/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng l0 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 3
BỘ CÔNG AN
23-09-2014 - Thông tư số 40/2014/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 4
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
02-10-2014 - Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy đinh về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng. 45
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
07-10-2014 - Quyết định số 1821/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy. 59
BỘ NGOẠI GIAO
18-09-2014 - Thông báo số 62a/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công ước về Giao thông Đường bộ (Convention on Road Traffic)". 71
29-09-2014 - Thông báo số 63/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba". 72
29-09-2014 - Thông báo số 66/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động (Convention on International Interests in Mobile Equipment)". 84
29-09-2014 - Thông báo số 67/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư của Công ước về Quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động về các vấn đề đặc thù đối với trang thiết bị tàu bay (Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment)". 86