Số:567 + 568 Ngày 17 tháng 07 năm 2016
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
01-07-2016 - Nghị định số 74/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế. 3
01-07-2016 - Nghị định số 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. 10
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
16-06-2016 - Thông tư số 11/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000. 14
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
07-07-2016 - Nghị quyết số 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016. 34
08-07-2016 - Nghị quyết số 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. 46
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
07-07-2016 - Quyết định số 1325/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia. 53
BỘ NGOẠI GIAO
29-06-2016 - Thông báo số 39/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a”. 56
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
28-06-2016 - Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã. 61