Số:687 + 688 Ngày 17 tháng 07 năm 2014
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
30-06-2014 - Lệnh số 14/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
18-06-2014 - Luật số 49/2014/QH13 luật đầu tư công. 3
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
12-06-2014 - Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dân xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 63