Số:189 + 190 Ngày 16 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
24-02-2017 - Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 3
24-02-2017 - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. 7
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
30-12-2016 - Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài. 30
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
16-02-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. 40
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ QUỐC PHÒNG
03-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP hợp nhất Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội. 43
BỘ TÀI CHÍNH
02-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 46