Số:933 + 934 Ngày 12 tháng 10 năm 2014
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
12-09-2014 - Thông tư số 39/2014/TT-BGTVT quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao thông vận tải. 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
25-09-2014 - Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. 20
BỘ QUỐC PHÒNG
24-09-2014 - Thông tư số 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 31
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT
25-09-2014 - Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ. 43
24-09-2014 - Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. 74