Số:1219+1220 Ngày 01 tháng 12 năm 2016
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
18-11-2016 - Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 2
(Đăng từ Công báo số 1217+1218 đến số 1219+1220)
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
25-10-2016 - Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 55
25-10-2016 - Thông tư số 33/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. 61
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BAN CHỈ ĐẠO PPP
23-11-2016 - Quyết định số 369/QĐ-BCĐPPP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). 78