Nghị định 96/2010/NĐ-CP

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu

Thông tư số 222/2012/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Thông tư số 211/2014/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Thông tư số 202/2010/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Thông tư số 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN quy định chế độ tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm.

Thông tư số 84/2014/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

số 141/2011/TT-BTC

Thông tư số 177/2011/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Thông tư số 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông tư số 99/2012/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Thông tư số 206/2015/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Thông tư số 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung