Thông tư 58/2013/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 58/2013/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 30/12/2013
Trích yếu quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Người ký ĐINH LA THĂNG
Ngày hiệu lực 01/03/2014
Công báo 279 + 280
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/UBTVQH13
 • Ngày ban hành: 22/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2010/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 11/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2010

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 26/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2016/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 25/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2016