Thông tư 21/2016/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 21/2016/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 25/08/2016
Trích yếu quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 15/10/2016
Công báo 923 + 924
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2013/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 30/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

quy đinh về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 09/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/05/2011