Luật 21/2012/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 21/2012/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 20/11/2012
Trích yếu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 765 + 766
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2014

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/ TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/9/2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 316/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2016

ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 304/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2017