Thông tư 20/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 20/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 06/03/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 20/04/2017
Công báo 211 + 212
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2016/QH13
 • Ngày ban hành: 06/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 108/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 70/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 195/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016