Thông tư 92/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 92/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/06/2015
Trích yếu hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 30/07/2015
Công báo 911 + 912, 913 + 914
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015

quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 209/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2010

hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2016

hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2016

hướng dẫn về lệ phí môn bài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 302/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn về đăng ký thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/08/2016