Thông tư 316/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 316/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 02/12/2016
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/9/2016.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 03/09/2016
Công báo 63 + 64
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2013