Thông tư 119/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 119/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 25/08/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/ TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/09/2014
Công báo 849 + 850
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 209/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2016

về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2465/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 23/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2015

hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 214/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2016

hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2016

hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 219/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/ TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2015