Thông tư 96/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 96/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 04/07/2011
Trích yếu hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 18/08/2011
Công báo 413 + 414
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Văn bản dẫn chiếu

về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2011

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2011

hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2011

về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2011

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2011

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2011

hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2010