Thông tư liên tịch 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/11/2014
Trích yếu hướng dẫn cơ chê quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020.
Người ký HỒ ANH TUẤN - TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 27/12/2014
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2151/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2013

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 15/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 14/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016