Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/02/2012
Trích yếu hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Người ký NGUYỄN VĂN TRUNG - NGUYỄN MINH HỒNG - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 01/04/2012
Công báo 293 + 294
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn cơ chê quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 12/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2014

hướng dẫn việc thu nhập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2013/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC
 • Ngày ban hành: 04/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2013

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2013

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2013

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1605/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/08/2010

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2011/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2011

quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2011

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 176/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2011

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP
 • Ngày ban hành: 02/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2010/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 31/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2016