Thông tư 206/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 206/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 24/12/2015
Trích yếu quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 51 + 52
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2015

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 14/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/TTLT-BTC-BNV
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2014

về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2014

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2014

quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/2014

về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 17/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 171/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015

hướng dẫn cơ chê quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 12/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2014

hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/02/2014

quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 146/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016