Luật 32/2013/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 32/2013/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 19/06/2013
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 407 + 408
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015

về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2016

hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2016

hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2016

hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

bảo hiểm tiền gửi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

giáo dục đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Luật Người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011