Thông tư 109/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 109/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/08/2014
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/10/2014
Công báo 855 + 856
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2012/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 13/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 18/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2014

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13 7/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ- TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 116/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2010