Thông tư 01/2012/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2012/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 16/03/2012
Trích yếu quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Người ký BÙI CÁCH TUYẾN
Ngày hiệu lực 02/05/2012
Công báo 295 + 296
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 05/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015