Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 26/2015/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 28/05/2015
Trích yếu quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Người ký BÙI CÁCH TUYẾN
Ngày hiệu lực 15/07/2015
Công báo 613 + 614
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2016/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 14/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 16/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/05/2012

quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 05/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2014