Thông tư 22/2014/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 22/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 05/05/2014
Trích yếu quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
Người ký BÙI CÁCH TUYẾN
Ngày hiệu lực 20/06/2014
Công báo 569 + 570
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 16/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/05/2012
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015