Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 15/11/2010
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG - ĐÀM HỮU ĐẮC - NGUYỄN VINH HIỂN
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 721+ 722
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 18/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2010

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2012/TTLT-BQP-BTC
 • Ngày ban hành: 06/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 16/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo đúc quốc dân từ năm hoe 2010 - 2011 đến năm hoe 2014 - 2015 và Nghi định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014