Thông tư 62/2015/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 62/2015/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 16/12/2015
Trích yếu quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.
Người ký NGUYỄN MINH QUANG
Ngày hiệu lực 01/02/2016
Công báo 07 + 08
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 16/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2014

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2010/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2010