Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 27/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 23/04/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực
Công báo 425 + 426, 427 + 428, 429 + 430
Văn bản liên quan