Thông tư 107/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 107/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 28/06/2012
Trích yếu hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 15/08/2012
Công báo 457 + 458
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 285/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 286/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 204/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013