Nằm trên công báo:  21 + 22 | 23 + 24 | 25 + 26 | 27 + 28