Thông tư 99/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 99/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 19/06/2012
Trích yếu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
Người ký NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 04/08/2012
Công báo 411 + 412
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2012

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2011/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2011

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2011/QH13
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2011

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2012

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2012

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2012

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2010

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2011

quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2011

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2012

về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2011

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/2012

về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2012

hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 186/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2011

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 104/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2011

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2011

hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2011

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2011

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/01/2012

hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2011

hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2010

về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 284/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2012

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 175/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010

sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/2011

Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 152/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2012

về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 24/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2011

hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012

về lệ phí trước bạ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011

hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/2012

hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên Doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2012

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 157/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2011

ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2012/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 615/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2011