Thông tư 83/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 83/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/06/2011
Trích yếu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 31/07/2011
Công báo 395 + 396
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 922/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2011

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2011

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 202/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2011

về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2010

hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2010

hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 186/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2011

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2011

hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2011

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2011

hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2011

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2010

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 175/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010

sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/2011

Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 24/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 184/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 615/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2011