Thông tư 78/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 78/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 07/06/2013
Trích yếu hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 22/07/2013
Công báo 363 + 364
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

luật Kiểm toán độc lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2011/QH12
 • Ngày ban hành: 29/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 271/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017