Thông tư 216/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 216/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 10/12/2012
Trích yếu hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su.
Người ký NGUYỄN HỮU CHÍ
Ngày hiệu lực 01/02/2013
Công báo 03 + 04
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/ NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 75/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2011/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2011

về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 203/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 207/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015