Thông tư 185/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 185/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 04/12/2013
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thấm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 20/01/2014
Công báo 49 + 50
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngay 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 291/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017