Nghị định 03/2013/NĐ-CP

Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị định số 03/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghi quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 cùa Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung