Quyết định 01/2016/QĐ-KTNN

VĂN BẢN ĐANG XEM
Quyết định số 01/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung