Thông tư 99/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 99/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 29/06/2016
Trích yếu hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 13/08/2016
Công báo 791 + 792
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2016/QH13
 • Ngày ban hành: 06/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 204/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2016

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

Luật doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2014

Luật kế toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2015

hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 759/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 16/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/04/2013

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2010

về việc ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2404/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 27/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2012

hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 150/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 02/06/2017