Thông tư 91/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 91/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 24/06/2016
Trích yếu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 10/08/2016
Công báo 479 + 480
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2015

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 14/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2015

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 03/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/2016

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13
 • Ngày ban hành: 10/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2016/QH13
 • Ngày ban hành: 06/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 195/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/2016

hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2016

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2013

về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 30/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 695/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2015

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2014

quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2015/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2016

quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2016

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2011

quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013

quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2014

quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 07/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1758/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2013

về một số chính sách phát triển thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 07/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2016

quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2015

về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2016

quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 17/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/2014

hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 22/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1474/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 24/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/2011

về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 04/04/2013

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/TTLT-BTC-BNV
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2014