Thông tư 90/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 90/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 28/06/2013
Trích yếu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Người ký NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 14/08/2013
Công báo 425 + 426
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2012

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 24/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2012

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 157/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2011

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013

ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2011

phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1558/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2010

phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 -2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 911/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2010

phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 799/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2011

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 615/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2011

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 293/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011