Nghị định 89/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 89/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/08/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 02/10/2010
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định viêc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 19/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/02/2013

quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2012/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 26/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2013

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2013/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2013

quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2012/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngay 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đinh chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2013/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 26/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2012/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 08/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013