Thông tư 85/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 85/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 03/06/2015
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Công báo 833 + 834
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2011/UBTVQH12
 • Ngày ban hành: 30/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/UBTVQH13
 • Ngày ban hành: 12/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017