Thông tư 84/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 84/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 17/06/2016
Trích yếu hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/08/2016
Công báo 465 + 466
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2014

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2015

về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 759/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 16/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/04/2013

hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017

quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/ TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014