Thông tư 84/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 84/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 27/06/2014
Trích yếu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Người ký NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Công báo 689 + 690
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 14/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2014

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 02/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 204/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2013

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

về Biểu giá bán lẻ điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 268/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 23/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/2011

quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 07/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1758/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2013

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 209/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định về giá đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1792/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013

ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2011

phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1558/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2010

phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 -2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 911/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2010

phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 799/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2011

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 615/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2011

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 293/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/TTLT-BTC-BNV
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2014

hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011