Thông tư 77/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 77/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 19/05/2015
Trích yếu hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 03/07/2015
Công báo 617 + 618
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

về thanh toán không dùng tiền mặt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 195/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 03/02/2014

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 150/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017