Thông tư 74/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 74/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 20/05/2016
Trích yếu quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 15/07/2016
Công báo 373 + 374
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010

về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/TTLT-BTC-BNV
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2014

hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 15/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh được trích tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013