Nghị định 71/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 71/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/06/2010
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 08/08/2010
Công báo 382 + 383
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2013/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 25/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2013

hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2013/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 19/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2013

hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2011/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TTLT-BXD-BNV
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2014

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 20/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2014

hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
 • Ngày ban hành: 06/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2014

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư so 02/2010/ TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT- BTC ngày 26/01/2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/2011

hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT
 • Ngày ban hành: 18/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2015

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2015

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT
 • Ngày ban hành: 23/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2016
Văn bản hướng dẫn

quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2010/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 01/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2010

sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 20/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2014

hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT
 • Ngày ban hành: 25/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2013

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 188/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2014