Thông tư 66/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 66/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 20/05/2014
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 10/07/2014
Công báo 597 + 598
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật Quảng cáo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 21/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 181/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 165/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017