Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 65/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/06/2013
Trích yếu quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 401 + 402
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 22/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2014/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 12/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2015

về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/ TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2014